درخواست زیرمیزی
‫5,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۱
هدف: گواهی عدم سوءپیشینه مالیاتی
عمومی - اداره مالیات - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
به خاطر آخرین امضاء که معرفی میشدم دفتر خانه برای انتقال سند