درخواست زیرمیزی
‫3,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۱
هدف: استفاده از تخفیف های مالیاتی
عمومی - اداره مالیات - کرج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
صورتهای مالی حسابرسی شده ما چون تک دفتر هستیم کسی باورش نمیشه که هر کاری میکنیم بر پایه صداقت است جهت نشان دادن کل ضرر و زیان اعلامی پیشنهاد دریافت رشوه کردند ولی مدیرعامل شرکت ما به هیچ عنوان زیر بار نرفتند