درخواست زیرمیزی
‫3,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۱
هدف: پلمپ اماکن
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
تاخیر در اجرای پلمپ واحد
اطلاعات تکمیلی
ارائه شماره حساب جهت واریز وجه به جهت تاخیر در اجرای پلمپ واحد صنفی