درخواست زیرمیزی
‫2,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۱
هدف: رسیدگی به تخلفات قیمت
عمومی - اداره تعزیرات حکومتی - تهران
اطلاعات تکمیلی
رستوران دار هستم هر ماه همانند یک کرایه یا یک زور گیری مافیایی به تعذیرات برای اجازه ادامه کار و عدم مزاحمت رشوه میدهم هر ماه ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان ، در طول مدت کاریم به تمام سازمان های دولتی و نیمه دولتی رشوه داده ام همانند همه .