درخواست زیرمیزی
‫300,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۱
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - یزد