درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۱
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - مسکن و شهرسازی - یزد