درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۱
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - شهر کرد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه دادن به یکی از اعضای شورا خانم شفیقه بابایی البته کار ایشون همسرشون انجام میدادن آقای موسوی
اطلاعات تکمیلی
رشوه دادن به یکی از اعضای شورا خانم شفیقه بابایی البته کار ایشون همسرشون انجام میدادن آقای موسوی (از شهرستان بهارستان)