درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۱
هدف: بستری و خدمات جراحی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - تبریز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
دریافت زیر میزی
اطلاعات تکمیلی
دکتر جراح همسایه ما در تبریز طلب مبلغ سی میلیون ریال دریافت کرده و سپس زانوی اون بیچاره رو جراحی کیده