درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۱
هدف: تسریع در پرونده
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
اصلاح اشتباه خود اداره ثبت بود که معاون اداره گردن نمیگرفت
اطلاعات تکمیلی
به طور غیر مستقیم برای پیگیر ی کردن تعلل میکردند و پول میخواستند