درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۱
هدف: بستری و خدمات جراحی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - اصفهان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
پزشک معالج درخواست زیرمیزی کرد برای جراحی
اطلاعات تکمیلی
دولتی نبود پزشک خصوصی بود