درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۱
هدف: غیره
عمومی - اداره مالیات - مشهد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
درخواست شیرینی! توسط کارمند اداره مالیات ارزش افزوده اداره کل دارایی خراسان