درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۱
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - شهرداری - کاشان
اطلاعات تکمیلی
سلام بنده یکی از پیمانکاران شهرداری کاشان هستم ولی متاسفانه وقتی برای طلب پول پیمانکاری به شهرداری مراجعه کردم دو نفر به نامهای حسینعلی ابریشم و مهدی محمد پور که مسئول امور مالی اون قسمت بودند گفتند در ازای صدور چک حق الزحمه تان و وصول طلبتان بخشی از پول را برمیدارم. ناچار از پولم آن مقداررا کم کرد و بقیه را به من داد.