درخواست زیرمیزی
‫4,000,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: صدور مجوز و پروانه ساخت و ساز
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
تخفیف در جریمه دیرکرد پایان کار ساختمان