درخواست زیرمیزی
‫800,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: صدور مجوز و پروانه ساخت و ساز
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
سهم خواهی
اطلاعات تکمیلی
برای صدور مجوزی که به ساختمان های کناری داده شده است، درخواست سهم به اندازه نصف قیمت هر مترمربع شد