درخواست زیرمیزی
‫500,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - اداره مخابرات - تهران