درخواست زیرمیزی
‫200,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: ارائه خدمات قانونی
عمومی - مسکن و شهرسازی - خرم آباد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
عدم اجرای حکم دادگاه به بهانه های واهی
اطلاعات تکمیلی
شهر یاسوج هست. دادگاه حکم قطعی به دادن زمین معوض به من داده، اجراییه صادر شده از سال 89 تا کنون به بهانه های واهی زمین یا مبلغ کارشناسی آن را نمی دهند. و اگر خارج از وقت اداری با کارشناسان صحبت کنی ، حرف از 25% قیمت زمین می زنند. که حدودا 200 میلیون تومان می شود.