درخواست زیرمیزی
‫200,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: استفاده از تخفیف های مالیاتی
عمومی - اداره مالیات - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
کم کردن مبلغ مالیات بر عملکرد و ممیزی سطحی در راستای کمک به پرداخت کمتر مالیات
اطلاعات تکمیلی
در اداره مالیاتی غرب تهران تمامی ممیزین طبقه اول واحد حقوقی در خیابان درختی از دریافت رشوه برای پیشبرد کار مودیان امتناع نمی ورزند و این موضوع به یک عرف ملی در این سازمان تبدیل شده است.