درخواست زیرمیزی
‫120,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - اداره برق - تهران