درخواست زیرمیزی
‫100,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: استفاده از تخفیف های مالیاتی
عمومی - اداره مالیات - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
ممیزین هنگام بررسی دفاتر به عناوین مختلف اشکال تراشی کرده و جرایم سنگینی را پیش کشیده و درصورت دریافت رشوه حاضر به حذف جرایم و بخشی از مالیات بودند