درخواست زیرمیزی
‫50,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - تهران