درخواست زیرمیزی
‫50,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - تهران