درخواست زیرمیزی
‫40,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: اخذ مجوز واردات
عمومی - اداره بازرگانی - مشهد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه سازمان صنعت، معدن و تجارت مشهد - بلوار خیام
اطلاعات تکمیلی
جهت تایید نامه کیل مصرف مواد اولیه به خانم سپهری رئیس واحد معدن و آقای ممتاز کارشناس ایشان مراجعه کردم که خانم سپهری با برخورد فوق العاده بی ادبانه و صدای بسیار بلند بدون مقدمه تمامی اقدامات کارخانه را زیر سوال برد ( در عین اینکه تمام مدارک صحیح بود ) و پس از آن آقای ممتاز با کلامی خوش تر گفتند که این کار را انجام می دهند و عنوان کردند که ما باید حق ماموریت ایشان را پرداخت کنیم. و در مسیر بازدید از کارخانه هم چندین مرتبه با عناوین متفاوت مبالغی رو ذکر کردند که جهت تسهیل در کار باید پرداخت شود. ذهنیت ما این هست که این دو فرد با هم همدست بوده و یک نفر کار را غیر ممکن و بسیار پیچیده نشان می دهد و فرد دیگر بسیار مودبانه درخواست وجه می کند تا کار را انجام دهد. به طور مثال برای ارائه ی پسورد سامانه بهین یاب مبلغ 50 هزار تومان درخواست کردند که بنده به کارشناس واحد آمار مراجعه کردم و بدون پرداخت وجه پسورد مورد نظرم را گرفتم. متاسفانه در حال حاظر در عین اینکه تمامی مدارک ما آماده است، این 2 کارشناس در صدور گواهی های کیل مصرف مواد اولیه احمال و کوتاهی نموده و کار بسیار ساده ای را مدام به تاخیر می اندازند.