درخواست زیرمیزی
‫30,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: صدور مجوز و پروانه ساخت و ساز
عمومی - شهرداری - خرم آباد