درخواست زیرمیزی
‫20,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: اخذ پروانه کارگزار گمرکی
عمومی - اداره گمرک - مشهد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه - اداره گمرک مشهد
اطلاعات تکمیلی
جهت انجام امور گواهی ورود موقت کالا به آقای خضری کارشناس گمرک مشهد مراجعه کردم که ایشان پس چندین بار ارجاع بنده به امورات مختلف بنده را به خارج از دفتر خود راهنمایی کرد و در حین گفتگو با عنوان حق مشاوره و آموزش مبلغ 2 میلیون تومان جهت انجام امورات ورود موقت کارخانه درخواست نمود