درخواست زیرمیزی
‫20,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: بارنامه برای ترخیص کالا
عمومی - اداره گمرک - تهران