پیشنهاد پرداخت
‫3,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: صدور مجوز و پروانه ساخت و ساز
عمومی - شهرداری - کرج
اطلاعات تکمیلی
کارشناس شهرداری در انجام بازدید یک ایراد از محل بازدید گرفت که وقتی با یکی از آشنایان که متخصص امر مود مطرح کردم گفت این ایراد بی مورد است و حتما هدفش از طرح این ایراد گرفتن رشوه بوده لذا در مراجعه بعدی مبلغی به او پیشنهاد کردم و از ایراد چشم پوشی کرد. شخص آشنا که از او مشورت گرفتم مبلغ تقریبی رشوه را نیز گفت.