درخواست زیرمیزی
‫2,500,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: پرداخت وام و تسهیلات بانکی
عمومی - بانک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
دریافت 5% درصد از وام توسط رییس بانک
اطلاعات تکمیلی
دریافت 5% درصد از وام در ازای پرداخت تهسیلات - بانک سینا