درخواست زیرمیزی
‫2,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - اداره برق - شیراز