درخواست زیرمیزی
‫1,500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: رسیدگی به تخلفات قیمت
عمومی - اداره تعزیرات حکومتی - تهران