درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - اداره برق - کرج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه مامور برق
اطلاعات تکمیلی
بابت واحدی کردن ساختمان 18 واحده مراجعه کردم ،فقط برای سلام هم درخواست رشوه میکنند