درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - تبریز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
درخواست رشوه برای عدم جریمه