درخواست زیرمیزی
‫235,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - شیراز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه در شهرداری شیراز
اطلاعات تکمیلی
رشوه در شهرداری شیراز