درخواست زیرمیزی
‫200,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - شهرداری - تهران