درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: صدور یا عدم توقیف گواهینامه
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - ارومیه
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
تومان