درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - شهرداری - تهران
اطلاعات تکمیلی
در حال بازسازی و مرمت فضای فروشگاه، مامور گشت شهرداری با موتور سیکلت جهت اجازه کار و عدم گزارش درخواست رشوه نمود.