درخواست زیرمیزی
‫70,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: ارائه ی خدمات قانونی
عمومی - اداره برق - تهران