درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - ساری