درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - شهرداری - شیراز