درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
عدم تصمیم گیری و اطاله دادرسی بدون شواهد کافی
اطلاعات تکمیلی
با سلام و تحيات احتراما به استحضار مي رسانم در پرونده كلاسه ٩٦٠٢٦٩ مطروحه در بازپرسي شعبه نهم دادسراي ناحيه ٥ تهران با موضوع فروش مال غير در رابطه با معامله اي كه في مابين خانم فرهودي (فروشنده)آقاي نورمحمد(خريدار و شاكي)واقع شده است مدت ٦ ماه است در بازداشت به بر مي برم.در اين پرونده كه خانم فرهودي به استناد سند رسمي و نامه رسمي ستاد مالك بودند و ملك خود را واگذار نموده اند تخلفات چشمگير زير مشاهد مي شود استدعاي توجه و رسيدگي دارم؛ ١- دستور جلب بدون رعايت مقررات قانوني شاكي ادعا مي نمايد مال غير به او فروخته شده است بدون تحقيق در صحت و سقم نامه رسمي معاون حقوقي ستاد اجراي فرمان حضرت امام و بدون ابلاغ احضاريه در منزل شخصي خود با ورود رعب اميز ماموران دستگير شدم.در حالي شاكي از محل سكونت اينجانب اطلاع داشت. ٢-صدور قرار تامين نامناسب خانمي ملك خود را به استناد نامه ستاد فرمان حضرت امام فروخته است و شاكي انرا به استناد ان مدارك خريداري نموده است در مورد اينجانب كه نه مالك بود نه فروشنده شكايت به عمل امده و قرار وثيقه به مبلغ پنجاه ميليارد ريال صادر شده است! ٣-عدم توجه بازپرس محترم به صلاحيت محلي براي رسيدگي ملك در سعادت اباد واقع شده است و محل اقامت فروشنده ودفتر خانه محل انعقاد معامله حتي اقامت من به حوزه دادسراي منطقه ٥ ارتباطي ندارد به ايراد عدم صلاحيت اينجانب توجهي نشد. ٤-عدم توجه به نتيجه تحقيقات و استعلامات انجام شده افسر آگاهي در گزارش خود اعلام نمودند كه "شاكي دليل و مدركي عليه متهم ارائه نداده اند تا بررسي نمايم".همچنين ستاد در جواب استعلام خود عنوان نمودند كه. نامه درست صادر شده و جعلي در كار نيست.با اين وجود اين مدارك منجر به تغييري در وضعيت اينجانب نشد. ٥-تجديد وقت بدون وجود جهت قانوني واطاله دادرسي مدت ٨ ماه است كه پرونده مطرح رسيدگي و مدت ٦ ماه ست اينجانب در بازداشت به سر ميبرم.در جلسه اول دادرسي قرار بر اين شد كه از ستاد اجراي فرمان امام استعلام بگيرند از نامه اي كه ستاد داده و در آن صريحا قيد شده كه نسبت به پلاك ستاد هيچ گونه ادعاي ندارد"در صورتي كه نامه جعلي نباشد اينجانب بري شوم. منتها بعد از جواب استعلام نيز بدون هيچ دليلي جهت اجبار اينجانب به پرداخت ثمن معامله به شاكي مرتبا جلسه رسيدگي تعيين مي شدو به جايي تصميم نهايي اينجانب را ترغيب به تهيه مبلغ وثيقه به مبلغ ٣/٥ ميليارد نمودند.با تكميل وثيقه در تاريخ ٥ اسفند و صرف هزينه هاي زياد بازپرس اعلام نمودند از تصميم خود منصرف شده اند و در همان روز درخواست رفع توقيف از وثيقه هاي جديد را خواستار شدم و متوجه شدم كه فقط براي تطويل جريان دادرسي و عدم ارسال پرونده به دادگاه با من چنين برخوردي شده است. *عدم توجه به مستندات فروشنده به استناد اسناد رسمي تنها وارث و مالك ملك بودند و ستاد هم رسما اعلام نموده كه ادعاي نسبت به ان ملك ندارد.بازپرس محترم به اسناد و نامه رسمي رئيس كل امور حقوقي ستاد توجهي ننموده اند. *خروج از بي طرفي در انجام وظايف قانوني در كليات جلسات بازپرس به اينجانب تلقين ميكردندكه "تو اعتراف كردي كه همه كاره بودي واگر ثمن معامله في مابين خانم فرهودي و آقاي نور محمد را به شاكي(آقاي نور محمد )پرداخت نكني بيچاره مي شوي و پرونده هاي ديگري هم عليه شما مطرح است چنانچه ديرتر اقدام كني بي فايده خواهد بود و مطمئن باش من قرار جلب دادرسي تو را صادر خواهم كرد" با عنايت به موارد ذكر شده از محضر عاليقدر درخواست دارم با توجهات مسئولانه و متعهدانه و مدبرانه ي خويش در راستاي بازدارنده گي وهدايت بازپرس محترم به مسير درست و جهت جلوگيري از بازداشت طولاني مدت افراد آبرو دار و تحصيل كرده و بي گناه توسط قضات ،دستورات لازم را مبذول فرمائيد. با تقديم احترام