درخواست زیرمیزی
‫350,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۰۹
هدف: تسریع خدمات و رسیدگی به پرونده
عمومی - اداره مالیات - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
خیلی راحت گفت اینقدر بده تا کارت راه بیفته ... بدون خجالت