درخواست زیرمیزی
‫1,999,999 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۰۹
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه خواری در شهرداری
اطلاعات تکمیلی
برای اخذ مجوز