درخواست زیرمیزی
‫50,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - اداره برق - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
از سوی کارمندان پژوهشگاه طرشت وابسطه به وزارت نیرو
اطلاعات تکمیلی
جهت صدور تاییده