درخواست زیرمیزی
‫3,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - مسکن و شهرسازی - تهران