درخواست زیرمیزی
‫750,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: ارائه خدمات شهری
عمومی - شهرداری - اصفهان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
سیستم مشکل داره و کارتون عقب هست
اطلاعات تکمیلی
سیستم مشکل داره و کارتون میفته برای ده روز دیگر من هم گفتم خوب خسارتش رو پرداخت میکنم و اونا هم از من گرفتند و از من هم امضا گرفتند که کمک به شهرداری دارم میکنم و مشکلم نیم ساعت بعدش حل شد