درخواست زیرمیزی
‫5,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۰۹
هدف: تسریع در پرونده
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
از طریق بنگاه یک نفر را برای صدور سند تک برگ طی چند انجام داد
اطلاعات تکمیلی
اگر روند صدور سند تک برگ می شود طی دو سه روز انجام داد که می دهند چرا این روال دو ماه طول می کشد؟ این موارد را بنده بارها از دیگران شنیده ام که با دادن پول مشکل شان حل می شود