درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۰۹
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - رشت
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
با تعلل در کار و بهانه گیری