درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۰۹
هدف: ارائه ی خدمات قانونی
عمومی - بانک - اصفهان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
بدون عنوان
اطلاعات تکمیلی
پيشنهاد حفظ امتياز وام مسكن بعد از برداشت كامل پول از حساب