درخواست زیرمیزی
‫10,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۰۸
هدف: ارائه خدمات بانکی
عمومی - بانک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
جهت گرفتن حق خود و حکم کارگزینی درخواست نمودن