درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۰۸
هدف: مزایای بیکاری
عمومی - اداره کار و امور اجتماعی - تبریز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
بسیار صریح و واضح
اطلاعات تکمیلی
مسئول صدور اجرائیه اداره کار تبریز پرونده بنده را انداخت گوشه‌ای و گفت طی روزهای آتی پیگیری کن. فقط باید یک فرم را ایشان تکمیل میکردند که یک دقیقه وقت لازم داشت. بعد از اصرار من خیلی واضح گفتند که ۲۰۰ تومان بده تا کارت را راه بیاندازم. منم صد تومان بیشتر نداشتم که داخل پاکت دادم که یکدفعه برخلاف قبل بسیار خوش اخلاق شدند ولی بعد از تکمیل فرم که متوجه شدند مبلغ کمتر از نظرشون هست دوباره هار شد ولی دیگه کار من انجام شده بود.