درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۰۸
هدف: تسریع خدمات و رسیدگی به پرونده
عمومی - اداره مالیات - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
کارم قانونی یه ولی میگه پول بده تایید کنم
اطلاعات تکمیلی
کارم قانونی یه ولی میگه پول بده تایید کنم .. سه ماهه کارم رو نگه داشته